Your Cart

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 2 500,- Kč

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zakoupeného zboží

Na zboží zakoupené na www.seniorhub.cz se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Ke každému zboží je přiložena faktura, která slouží jako záruční doklad.

Pokud zboží dorazilo poškozené, informujte nás o tom emailem nebo telefonicky. Poškození stačí doložit fotografií. V případě poškození reklamaci vyřídíme zasláním nového zboží nebo vrácením peněz na účet. Pokud jde o nefunkční zboží, případně jinou vadu, řeší se to individuálně podle daného případu. Vadu nám řádně popište do emailu nebo oznamte telefonicky, a následně Vás budeme informovat ohledně způsobu řešení této reklamace.

E-mail: info@seniorhub.cz

Reklamační formulář (požádejte o něj v kontaktním formuláři, zašleme vám ho do 72)

Pokud se přece rozhodnete zboží zaslat k nám, pošlete ho spolu s daňovým dokladem a vyplněným reklamačním formulářem na adresu:

Kterou máte na vašem daňovém dokladu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat mailem.

  1. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

7.1.

Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

7.2.

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

7.3.

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

7.4.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

7.5.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.6.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.7.

Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.8.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

7.9.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

7.10.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.11.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.12.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

7.13.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.14.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

7.15.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b) neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.16.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.17

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní nebo donáškové služby, případně prostřednictvím e-mailu.

7.18.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

7.19.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.20.

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

7.21.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vadné zboží vymění.

7.22.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

7.23.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

7.24.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

7.25.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

7.26.

V případě reklamace zboží je třeba použít formulář, který najdete na našich stránkách.

7.27.

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@seniorhub.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb.z.

7.28.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.29.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Vrácení zboží

Vrácení zakoupeného zboží (Odstoupení od kupní smlouvy)

Emailem nás požádejte o formulář pro vrácení zboží a do 72hodin vám ho pošleme.

Zboží nám můžete vrátit v originálním obalu až do 30 dnů od jeho doručení.

Zboží, které si přejete vrátit, nám zašlete spolu s originálním daňovým dokladem (fakturou) a vyplněným formulářem o vrácení zboží na adresu:

Která je našem daňovém dokladu.

Peněžní prostředky Vám zašleme do 14 dnů od obdržení zásilky u nás.

Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

8.1.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutú v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení odstoupení od kupní smlouvy.

8.2.

Kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a to v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 S.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji”). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) nebo nebo zasláním e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data objednávky, přesnou specifikací zboží, a zejména číslo účtu. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně originálního obalu, dokumentace, návodu, příslušenství, apod.) Kupující zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi a s formulářem pro vrácení zboží zpět na adresu prodávajícího (ale ne formou dobírky). Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží a to stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud kupující nepožádá jinak.

8.3.

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího.

8.4.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodech 9.2. a 9.3. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.5.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit od kupní smlouvy při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, u zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

8.6.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba použít formulář, který najdete na našich stránkách.

Poštovné Po Čr Zdarma

Pro všechny objednávky nad 2 500,- Kč

Jednoduché vrácení zboží do 14 dní

Peníze Vám ihned pošleme po vrácení zboží do 14 dní

Prodáváme Pouze Otestované Produkty

Nabízíme pouze produkty, které jsme otestovali

100% Bezpečný Nákup Přes GoPay

MasterCard / Visa