Your Cart

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 2 500,- Kč

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://seniorhub.cz.

  1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1.

V Podmínkách jsou přehledně obsažené zásady a pravidla zpracování osobních údajů uživatelů webu Senior Hub Jiří Šutara, U kříže 20, Praha 5, 158 00, IČO: 05217415, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „Provozovatel“) poskytovaných prostřednictvím webové lokality www.seniorhub.cz (dále jen „služby“).

1.2.

Provozovatel se při zpracování osobních údajů uživatelů služeb řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“), zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a dalšími souvisejícím všeobecně závaznými právními předpisy.

1.3.

Osobními údaji se podle příslušných ustanovení nařízení a zákona rozumějí jakékoliv údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, hlavně na základě všeobecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.

Dotknutou osobou ve smyslu nařízení a zákona, tj. fyzickou osobou, které osobní údaje se zpracovávají je každý uživatel služeb seniorhub, včetně vás.

Provozovatelem ve smyslu nařízení a zákona je seniorhub, která vymezila účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů a zpracovává je ve vlastním jméně.

1.4.

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnost dnem 25. května 2018 a považují se za splnění informační povinnosti Provozovatele ve vztahu k dotknutým osobám ve smyslu čl. 13 nařízení a § 19 zákona.

  1. CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM A ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

2.1.

Aktivním potvrzením souhlasu s Podmínkami (zakliknutím příslušného políčka) a následným odesláním objednávky nebo jinak označené požadavky na dodání konkrétní služby, nebo zboží:

a) berete na vědomí zpracování vašich osobních údajů na účely uvedené v Podmínkách v souladu s nařízením a zákonem,

b) potvrzujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální.

2.2.

I. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

Účelem zpracování vašich osobních údajů je dodání zboží nebo služby Provozovatelem, resp. uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání požadované služby.

Služby Provozovatele zahrnují e-shop, tj. zakoupení zboží případně služby na webové lokalitě https://www.suprovedarky.cz/, včetně všech domén spadajících pod Provozovatele.

2.3.

V této souvislosti vám Provozovatel doporučuje důkladně se seznámit s podmínkami uzavření smlouvy, které jsou detailně upravené v příslušných dokumentech dostupných na webové lokalitě https://www.suprovedarky.cz/, a to konkrétně v dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky“.

2.4.

Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nevyhnutné na zaslání zboží nebo poskytnutí služby Provozovatele, kterou požadujete, jako i na uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání požadované služby/zboží.

Provozovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje pro tyto účely po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy.

2.5.

Účelem úzce spojeným s používáním služeb se rozumí zasílání krátkých emailových zpráv o dodání, vyskladnění, fakturaci nebo jiných důležitých nebo užitečných informacích vztahujících se na vaši službu nebo k vašemu zboží, které vám Provozovatel bude moct zasílat na vámi poskytnutou a zaregistrovanou e-mailovou adresu. Přihlášení k odběru nebo odhlášení z odběru těchto krátkých e-mailových zpráv si máte možnost libovolně nastavit ve vašem zaregistrovaném kontě/profilu na webové lokalitě https://www.suprovedarky.cz/.

2.6.

II. Oprávněný zájem

Účelem úzce spojeným s používáním služeb se rozumí i analýza a statistika týkající se jejich používání, která Provozovateli umožní zkvalitňovat a optimalizovat svoje služby a webovou lokalitu.

2.7.

Zpracování vašich osobních údajů je nevyhnutné na účel přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jaké souvisí s přímým marketingem, který v souladu s recitálem 47 nařízení představuje zároveň oprávněný zájem Provozovatele. To znamená, že Provozovatel je oprávněný zpracovat poskytnuté osobní údaje i na účel přímého marketingu (obchodní oznámení), na základě čeho vám bude po dobu 3 let od poslední objednávky moct zasílat e-mailové zprávy s komerčním obsahem, pokud tento postup neodmítnete. Tyto obchodní oznámení možno kdykoliv jakýmkoliv způsobem (například zasláním e-mailu na adresu info@seniorhub.cz nebo překliknutím na odkaz v daném obchodním oznámení) odhlásit.

2.8.

Zpracování vašich osobních údajů může být nevyhnutné taky na účel oprávněného zájmu Provozovatele:

a) mimosoudní i soudní uplatnění, prokazování a vymáhání právních nároků Provozovatele,

b) ochranu před trestnou činností, oznamování a prokazování trestné činnosti a poskytování součinnosti orgánem činným v trestním konání a soudu při odhalování trestné činnosti a jejich pachatelů,

c) ochranu před zneužitím Provozovatele a zajištění bezpečnosti webové lokality a informační infrastruktury Provozovatele,

d) na účel jiného oprávněného zájmu Provozovatele nebo třetí strany v souladu s nařízením a zákonem.

2.9.

III. Plnění povinností

Zpracování vašich osobních údajů může být nevyhnutné i na účel splnění povinností Provozovatele vyplývající z nařízení, zákona a jiných všeobecně závazných právních předpisů (např. zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví). Podle právních předpisů je Provozovatel oprávněný zpracovat osobní údaje pro tyto účely po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy.

2.10

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v smyslu těchto Podmínek stejně vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na účel tvorby zákaznického účtu, efektivní marketingové komunikace, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základě čeho se vám bude zobrazovat na webové lokalitě https://www.suprovedarky.cz/.

Zpracovávat vaše osobní údaje na jiný účel jako na účel označený v Podmínkách, je Provozovatel oprávněný jen v případě, že jste mu na to zvlášť udělili souhlas nebo zpracování osobních údajů na jiný účel je slučitelné s účelem, na který byli osobní údaje původně získané. Zpracování osobních údajů na účel archivace nebo statistický účel se v smysle zákona považuje za zpracovávání slučitelné s účelem, na který byli osobní údaje původně získané. Zpracování osobních údajů na účel archivace nebo statistický účel se v smysle zákona považuje za zpracovávání s původním účelem. Provozovatel má v případě zpracovávání na předmětné účely zavedené přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečí hlavně minimalizaci osobních údajů a taktéž pseudonymizaci, na základě které zpracovávané osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní dotknuté osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně.

  1. JAKÝ JE ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

3.1.

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje jen v rozsahu nevyhnutném na dosáhnutí účelu jejich zpracování, a to následovně:

e-mailová adresa,
jméno a příjmení,
poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát)
telefonní číslo
vzájemná komunikace a poskytnuté zboží mezi vámi a Provozovatelem
údaje o přihlášení na zaregistrované konto (jen v případě pokud se zaregistrujete),
údaje o návštěvě a prohledání webové lokality,
IP adresa,
údaje ze souborů cookies;

  1. SOUBORY COOKIES

Provozovatel používá na webové lokalitě https://www.suprovedarky.cz/ soubory cookies. Souhlas s používáním souborů cookies můžete udělit zakliknutím příslušného políčka v liště, která se vám automaticky zobrazí při návštěvě této webové lokality.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webová lokalita https://www.suprovedarky.cz/ ukládá do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Cookies používané Provozovatelem umožňují webové lokalitě rozpoznat vás a následně vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies může webová lokalita zaznamenat taky nastavení vašeho internetového prohlížeče, jazyku, který upřednostňuje apod. Vaše budoucí návštěva webové lokality tak může být rychlejší a komfortnější. Bez souborů cookies by prohledání webové lokality bylo komplikovanější a její funkčnost by nemusela být bezchybná. Cookies pomáhají Provozovateli neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení svých služeb a přizpůsobovat je právě vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies možno analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb a inzerce na webové lokalitě (cookies zpracovávané na základě oprávněného zájmu) a následně vylepšovat její obsah, funkčnost nebo dizajn, jako je efektivnější a relevantnější cílit marketingovou komunikaci (cookies zpracovávané za základě souhlasu).

Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Jak spravovat a vymazat cookies?

Internetové prohlížeče většinou automaticky přijímají cookies už v předdefinovaném nastavení. Pomocí nastavení svého prohlížeče můžete cookies úplně odmítnout nebo selektivně přijímat jen některé cookies a taktéž můžete vymazat cookies uložené ve vašem počítači, mobilu nebo jiném zařízení. Pokud nechcete, aby Provozovatel cookies ve vašem prohlížeči používal, můžete ho nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás informoval o pokuse uložit cookies do vašeho zařízení vždy, když se o to webová lokalita pokusí. Pokud ale používání cookies úplně odmítnete, webovou lokalitu sice budete moct nadále navštívit, ale některé její vlastnosti nemusí fungovat správně. Z toho důvodu Provozovatel doporučuje ponechat cookies. Je taky možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na info@hrakyfox.cz. Vaši námitku vybavíme 1 měsíce od doručení. Pokud podáte námitku proti zpracování technických cookies potřebných pro fungování webu, nemůžeme vám potom zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu.

  1. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1.

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávané Seniorhub. a jejími pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázané k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s seniorhub.

5.2.

Seniorhub. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro Seniorhub na účely a způsobem, které Seniorhub stanovuje. V případě, kdy je zpracováním vyžadovaný Váš souhlas, odevzdáváme údaje zpracovatelům jen v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům odevzdáváme pouze ty údaje, které nevyhnutně potřebují na zabezpečení svých služeb. Mezi zpracovatele, které Seniorhub využívá, patří:


Google Inc. (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Cookies soubory jsou následně zpracovatelovi zpracované v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

  1. službou Google Analytics:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

  1. službou Google Adwords
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336

Příjemcové osobních údajů jsou:

Přepravní společnosti – Česká Pošta, a. s. (zajištění distribuce zboží)

Na stránkách používáme aktuálně následující cookies:

Typ
Název
Účel
Exspirace
Přístup k informacím

  1. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

6.1.

Tímto vás seznamujeme s právy a právně významnými skutečnostmi spjatými s ochranou vašich osobních údajů, které vyplívají z příslušných ustanovení nařízení a zákona:

a) máte právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům (podrobně v čl. 15 nařízení a § 21 zákona),

b) máte právo požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů (podrobně v čl. 16 nařízení a § 22 zákona),

c) máte právo požadovat od Provozovatele vymazání osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (podrobně v čl. 17 nařízení a § 23 zákona),

d) máte právo požadovat od Provozovatele omezení zpracovávání osobních údajů (podrobně v čl. 18 nařízení a § 24 zákona),

e) máte právo na přenosnost osobních údajů k dalšímu provozovatelovi (podrobně v čl. 20 nařízení a § 26 zákona),

f) máte právo u Provozovatele namítat zpracovávání osobních údajů (podrobně v čl. 21 nařízení a § 27 zákona),

g) máte právo podat návrh na zahájení konání o ochraně osobních údajů adresovaný Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky (podrobně v § 99 až 103 zákona),

h) máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

i) poskytování osobních údajů je požadavek, který je potřebné na uzavření smlouvy a v případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro dodání vámi požadované služby.

6.2.

Obzvlášť vás upozorňujeme na právo namítat zpracovávání osobních údajů, ve smyslu kterého máte možnost:

a) namítat zpracovávání osobních údajů při plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo na základě oprávněného zájmu Provozovatele nebo třetí strany včetně profilování založeného na těchto právních základech

b) namítat zpracovávání osobních údajů na účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu Provozovatele včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

6.3.

Stejně vám dáváme do zvláštní pozornosti, že máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu likvidaci (vymazání nebo anonymizování) vašich osobních údajů v smyslu nařízení a zákona.

  1. JAK SI UPLATNIT PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

7.1.

Uplatňovat svoje práva nebo klást otázky týkající se zpracování osobních údajů můžete na základě žádosti zaslané přímo Provozovatelovi nebo zodpovědné osobě ustanovené Provozovatelem, a to prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů nebo jiným vámi zvoleným způsobem.

Provozovatel:

Poštovní adresa: U kříže 20, Praha 5, 158 00

E-mailová adresa: info@seniorhub.cz

Zodpovědná osoba: Jiří Šutara

7.2.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek berete na vědomí, že pokud bude vaše žádost podle bodu 7.1. Podmínek zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, hlavně pro její opakující se povahu, Provozovatel může s přihlídnutím na obsahu žádosti:

a) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření, nebo

b) odmítnout konat na základě žádosti. 7.3.

Zároveň berete na vědomí, že před vybavením žádosti podle bodu 7.1 Podmínek musí Provozovatel v první řadě spolehlivě ověřit vaši totožnost, aby nemohlo dojít k zneužití vašich práv. Z toho důvodu může Provozovatel požádat o poskytnutí dodatečných informací nebo dokladů potřebných na verifikování identity dotknuté osoby (vaší identity), pokud má oprávněné pochybnosti o identitě žadatele. Pokud ani postupem podle předcházející věty nebude Provozovatel schopný prokazatelně verifikovat identitu dotknuté osoby (vaši identitu), bude o tom žadatele zodpovídajícím způsobem informovat, pokud je to možné, a odmítne konat na základě žádosti.

7.4.

Poštovné Po Čr Zdarma

Pro všechny objednávky nad 2 500,- Kč

Jednoduché vrácení zboží do 14 dní

Peníze Vám ihned pošleme po vrácení zboží do 14 dní

Prodáváme Pouze Otestované Produkty

Nabízíme pouze produkty, které jsme otestovali

100% Bezpečný Nákup Přes GoPay

MasterCard / Visa